Audyt projektów unijnych de

Firmy, które przy realizacji projektów korzystały z dofinansowania z programów unijnych, muszą pamiętać, że jednym z elementów rozliczenia tego wsparcia finansowego jest obowiązkowy audyt. Audyt jest przeprowadzany przez podmiot zewnętrzny. Jego rezultatem jest uzyskanie opinii – racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt zgodny z umową i wnioskiem.

Mam przyjemność zaoferować Państwu przeprowadzenie audytu projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Celem audytu projektu unijnego jest uzyskanie podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych dokumentach związanych z realizowanym projektem. Celem audytu jest także dokonanie obiektywnej i niezależnej oceny prawidłowości realizacji projektu unijnego.

Audyt projektu unijnego polega na:

  • sprawdzeniu prawidłowości i zasadności poniesionych wydatków (ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie),
  • analizie prawidłowości dokumentacji,
  • analizie stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków,
  • analizie procesu sprawozdania z realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.