Badanie planów przekształcenia spółek

Depositphotos_7780946_original

Przedstawiamy ofertę badania planów przekształcenia, połączenia oraz podziału spółek. Celem usługi jest wydanie opinii o planie przekształcenia, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych.
Plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta należy sporządzić np. w przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową lub odwrotnie bądź też spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Plan przekształcenia sporządza zarząd przekształcanej spółki albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki. Pod rygorem nieważności zastrzeżona jest forma pisemna planu.

Przepis art. 558 Kodeksu spółek handlowych określa minimalne składniki planu przekształcenia w postaci: obowiązku ustalenia wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

Bilans przekształceniowy powinien być sporządzony według takich samych zasad jak bilans roczny. Bilans stanowi część składową sprawozdania finansowego, na podstawie którego określa się wartość udziałów lub akcji wspólników.

Do planu przekształcenia należy dołączyć projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki przekształconej, wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia.

Plan przekształcenia należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Osobę biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy dla siedziby spółki na jej wniosek. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd sporządza na piśmie szczegółową opinię i składa ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowymi oraz przekształcanej spółce.

Biegły rewident pełni ważną funkcję w procedurze przekształcenia, ponieważ jego opinia zatwierdza lub podważa poprawność ustaleń zawartych w planie przekształcenia.