Dokumentacja podatkowa cen transferowych

DebatingOpracowanie dokumentacji podatkowej cen transferowych jest formalno-prawnym wymogiem nałożonym przez przepisy podatkowe i obejmuje przygotowanie dokumentu, w którym transakcja lub suma transakcji podlegająca obowiązkowi dokumentacyjnemu powinna zostać opisana w oparciu o następujący zakres informacji:

  • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa oraz podejmowane ryzyko),
  • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
  • opis metody i sposobu kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
  • wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
  • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Opracowanie dokumentacji podatkowej może sprawiać trudności kierownictwu, dlatego warto zlecić jej sporządzenie wykwalifikowanemu specjaliście.