Przegląd sprawozdań finansowych

Przegląd dotyczy sprawozdań finansowych oraz skróconych sprawozdań finansowych, które obejmują okres krótszy niż rok obrotowy oraz są sporządzone na inny moment niż dzień bilansowy.

Celem przeglądu (KSRF nr 3 ust. 7, 8) jest wyrażenie stanowiska o tym, że nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Biegły rewident powinien uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Przegląd zwykle trwa krócej niż badanie sprawozdania finansowego, ponieważ zakres prac wykonanych podczas przeglądu jest znacząco mniejszy od zakresu badania. Przeglądy przeprowadza się zazwyczaj w drodze analizy danych finansowych, wglądu do ksiąg rachunkowych, a także uzyskania informacji od pracowników i kierownictwa jednostki. W rezultacie przegląd daje umiarkowaną pewność czy konieczne jest dokonanie istotnych korekt, tak aby sprawozdanie było prawidłowe i rzetelne.

Po przeprowadzeniu przeglądu biegły rewident wydaje raport, natomiast nie jest zobowiązany do wydania opinii o sprawozdaniu finansowym w rozumieniu art. 65 ustawy o rachunkowości. Przeglądy sprawozdań finansowych są przydatne zarówno dla kierownictwa podmiotu oraz dla biegłych rewidentów, ponieważ umożliwiają wczesne wykrycie nieprawidłowości w systemie księgowości i luk w kontroli wewnętrznej oraz pozwalają na ocenę kondycji finansowej. Ponadto informacje uzyskane podczas przeglądu mogą być wykorzystane przez biegłego przy pełnym badaniu sprawozdania finansowego na koniec roku.