Audyt sprawozdań finansowych

Głównym przedmiotem działalności Biura jest audyt, czyli badanie sprawozdań finansowych.  Biuro prowadzi działalność  w oparciu  o:

Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 , poz. 330 z późn. zm.)
Ustawę z  dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 , poz. 649)

Badania sprawozdań finansowych  oraz pozostałe usługi poświadczające przeprowadzam stosownie do Krajowych Standardów Rewizji Finansowej
wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej uchwalonymi przez Międzynarodową Federację Księgowych.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.

Innymi słowy, biegły rewident ma stwierdzić, czy sprawozdanie finansowe i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od uchybień, polegających na pominięciu lub zniekształceniu informacji istotnych dla czytelnika, i czy można uznać za wiarygodne i jasne informacje zawarte w tym sprawozdaniu. Badanie sprawozdań finansowych jest więc czynnością  podnoszącą wiarygodność informacji finansowych, przez co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.